Del af Bredgaard, Thyregod 1799


Skøde på: Del af Bredgaard, Thyregod, 1799
Fra: Laurs Pedersen af Thyregod
Til: Frederik Madsen, Fuglsang
Dato: 18. juni 1799
Tinglyst: 16.10.1801
Hartkorn: 2 Skp. 2 1/12 Alb.
Matr. Nr.: 9A, Thyregod
Pris: 130 rigsdaler
Vidner: Iver Pedersen, Thyregod
Jens Jensen, Skovlund Thyregod
Kilde: Nørvang Tørrild Herreds Skøde og Panteprotokol
Viborg Landsarkiv B70 SP x
Udskrift: Ejner Bjerre


Hovedinhold:

Laurs Pedersen af Bredgaard Thyregod skøder "nogle af bygningerne på den gamle toft sammen med 2 skp. 2 1/12 alb. hartkorn til Frederik Madsen fra Fuglsang. Købesum 150 rd. Bygningerne omfattede 7 fag stuehus og 7 fag lade og kostald.". (Ejner Bjerre).
Hartkornet staar jo i skødet, hvor oplysningen om bygningerne paa den gamle toft stammer fra, er ikke set. Prisen var ifølge udskriften af skødet ikke 150 men 130 rdl.


Aar 1801, den 16de October er læst: No. 3 C7timus 1799. 1 Rd. Kiendes og hermed vitterlig giør jeg underskrevne Laurs Pedersen af Thyregod at have solgt og afhændet ligesom jeg og herved sælger, skiøder og afhænder fra mig og mine Arvinger til Frederik Madsen og hans Arvinger en mig tilhørende Eiendom paa Thyregod Mark, staaende for Hartkorn, Jordskyld, efter Landinspecteur S. Bensens Beregning, 2 Skp. 2 1/12 Alb. med ald sine Eiendomme, som af os ved Vitterligheds Mænd er afskiællet med ald sin Herlighed, Ret og Rettigheder, visse og uvisse Indkomster, Rente og rette Tilligende, være sig af Agger og Eng, Mark, Heede, Kier, Moese, Fæegang, Jagt, Tørvegrøft og Lyngslet, vaadt og tørt, inden og uden Markeskiel, aldeeles intet undtagen i nogen Maade af hvad Navn nævnes kand, saaleedes som jeg det selv eiet haver, til forbemeldte Friderich Madsen og hans Arvinger, maae og skal have, eye, nyde, bruge og beholde samt sig saa nyttig giøre, som han eller de bedst veed og kand, til evindelig Arv og Eiendom, og kiendes for mig og mine Arvinger aldeeles ingen ydermeere Lod, Deel og Ret eller Rettighed at have til eller i bemeldte Eiendomme og det derpaa førte Bygninger eller nogen af disse Herligheder og Rettigheder i nogen Maader, saasom jeg derfor af bemeldte Friderich Madsen haver annammet og oppbaaret den derfor accorderede Kiøbesumma 130 Rd. - og hermed forpligter jeg mig og mine Arvinger een for alle og alle for een frie frelse, hiemle og fuldkommelig tilstaaer bemeldte Friderich Madsen og hans Arvinger fornævnte Eiendomme, Bygninger og ald dets tilhørende for hver Mands Tiltale i alle Maader, saa meerbemeldte Friderich Madsen og Arvinger i saa Tilfælde for dette Kiøb skal holdes af mig og Arvinger i alle Maader skadesløs. Til Stadfæstelse haver jeg dette mit udgivne Skiøde som til Tinge kan læses og protocolleres, uden mig dertil at kalde, ei allene egenhændig underskrevet og ombedet 2de velagte Mænd med mig til Vitterlighed at underskrive og forsegle,-

Datum Thyregod den 18de Junii 1799
     Laurs Pedersen.
Til Vitterlighed efter Begiering underskriver,
     Iver Pedersen. Jens Jensen.
At om dett Kiøb ingen skrivtlig Contract eller andet Dokument er oprettet imellem os tilstaaer,
     Laurs Pedersen. Friderich Madsen.
Imod dette Skiødes Tinglæsning vides herfra intet at erindre.
     Weile Stiftamtscontoir den 6te Octobr.
     1801, Hellfried

NB. paategnet: at da der ingen Skiøde findes læst for Sælgeren, kan man ey see ham berettiget til dette Salg, ey heller opgive, om herpaa fra de forrige Eyere hæfter Gield eller ey.