Skøde på Hastrup Herregård 1706 Thyregod sogn

Sidst opdateret: 19. maj 2005


Skøde på: Hastrup Herregård, Thyregod
Fra: Knud Giede til Hastrup og frue Lene Cathrine Kaas
Til: deres søn Friderich Christian Giede
Dato: 23. Feb. 1706
Tinglyst: 14.04.1706
Hartkorn:
Art: Tønder Skæpper Fjerdingkar Album
Hovedgård 27 1 0 2
Hastrup Mølle 9 2 2 0
Bøndergods 200 6 2 1 4/9
Konge- og Kirketiender 71 7 0 0
Ialt 355 5 1 4/9
Bøndergods i følgende sogne: Thyregod
Brande
Ejstrup
Nørre Snede
Vrads
Tiender i følgende sogne: Thyregod kirketiende
Ejstrup kirketiende
Ejstrup kongens anpart af korntienden
Pris: ikke nævnt, men Christian Gedde betaler renter af 400 rigsdaler
Vidner: Oluf Krabbe til Bierg og Vanderup (svigersøn til Knud Gedde)
Justitsråd Nicolai Nisßen til Rugballegård
Kilde: Viborg Landstings Skøde og Panteprotokol
Viborg Landsarkiv Kopiebind 117, fs 27-30 før bind 56 fs 277
Udskrift: Villy M. Sorensen 1990


Hovedinhold:

Amtmand Knud giede til Hastrup Kongl: Mayts Cancelie Råd hans Skiøde til hans søn Major friedrich christian giede.

Oversigt over steder, gårde og fæstere:
Sted Fæster Hartkorn
Coldinghus amt
Thyregod sogn    
Hastrup Mølle Albret Jensen  
Hønskov Veste Sørensen 4 0 3 2
  Willum Jensen 4 3 0 2
  Søren Pedersen 4 0 0 1
  Peder Pedersen 4 0 0 1
  Christen Pedersen 1 0 0 2
  Peder Knudsen 1 1 0 0
  Troels Pedersen 0 7 3 0
  Anders Sørensen 1 0 0 1
  Margete Thomasdatter, et hus 1 rdl. 2 S huspenge  
Pomphul Jens Christensen 4 6 1 1
Over Fuglsang Jens Sørensen 5 1 0 1
  Peder Fugelsang, Chresten Pedersen 4 2 3 0
Ågård Christen Andersen 4 2 0 2
Vesterdam Mourits Sørensen 1 3 3 0
Østerdam Oluf Hage, 5 Slettedaler huspenge  
  Christen [.]erlund, 5 Slettedaler huspenge  
  Christen Murmand, 5 Slettedaler huspenge  
  Christian Rudolf Væver, 5 Slettedaler huspenge  
Frydendal Erich Sørensen, 3 Slettedaler huspenge  
Poderhuset Erich Hansen, 4 Mark huspenge  
Hindskov Søren Michelsen 3 4 3 2
  Søren Nielsen ?
  Jens Jensen 6 2 3 1
Thyregod by Peder Pedersen 3 2 1 0
  Michel Nielsen 3 2 0 0
  Veste Nielsen 3 1 3 0
  Lauritz Jensen, 2 rigsdaler huspenge  
Thyregodlund Chresten Pedersen 3 1 2 2
  Knud Madsen og Vellads Pedersen 3 4 2 1
  Jens Graversen 3 4 3 2
  Thyregod kirkejord 1 5 3 1
Øster Sejrup Peder Hansen, Troels Nielsen 3 2 3 2
  Peder Jensen 4 0 0 0
  Christen Graversen 3 3 1 1
  Chresten Pedersen 3 2 2 0
  Peder Væstesen, Rasmus Sørensen 3 3 1 0
Ålbæk Jørgen Christensen 4 3 2 1
Odderbæk Niels Pedersen 4 1 1 2
Svinbæk Ebbe Sørensen 3 7 1 1
Kjærgård Søren Jensen 0 7 0 1
Egsgård Niels Christensen, Lars Christensen 3 4 0 2
Hesselbjerre Morten Christensen, Knud Pedersen 4 0 3 2
Emslund Peder Frandsen 0 2 1 1
Brande sogn    
Vester Harrild Erich Christensen, Erich Erichsen 5 3 0 0
Brandlund  Hans Pedersen 2 0 2 1
Blæsbjerg  Peder Jensen 4 1 1 1½
Uhre  Thomas Pedersen, Niels Christensen 4 2 1 2
  Søren Clemmensen, Christen Jensen 4 4 4 0
  Christen Lauritsen, Jens Henningsen 4 3 3 1
Risbjerg  Niels Andersen, Jep Andersen 2 6 1 0
Store Langkjær Peder Lassen, Jens Christensen, Poul Pedersen, Thomas Nielsen 5 7 0 2
Silkeborg amt
Ejstrup sogn    
Tykskovgård Søren Madsen, Jens Michelsen 4 5 0 2
Nyebygge Peder Sørensen 1 1 1 0
Lille Tykskov Peder Tygesen 1 0 3 0
  Jens Christensen 1 0 0 1
  Søren Schirstensen 1 0 2 0
Tykskov Krog  Peder Andersen, Anders Pedersen 1 6 0 1
Ejstrup by  Jens Madsen, Søren Pedersen (annexgården) 1 0 2 2
  Ejstrup kirkejord 0 5 1 1
  Søren Sørensen, Anders Christensen 3 2 1 0
  Las Nielsen 0 5 3 1
  Niels Jensen 0 6 0 1
  Peder Christensen, Peder Ibsgaard 5 4 2 2
  Jens Jacobsen 0 2 3 1
  Anders Christensen 0 5 3 2
  Søren Pedersen 0 6 1 2
  Maren Holches, gadehus 3 Mark huspenge
Nygård Christen Christensen, Las Christensen 4 0 1 1
Hygild Torben Lassen, Niels Lassen 4 3 2 2
Hallundbæk Mads Christensen, Jens Nielsen 3 7 1 1
Rønslunde Mads Christensen, Peder Jensen 6 4 2 0
Nørre Gludsted Jørgen Andersen, Christen Madsen 4 0 3 0
  Christen Christensen, gadehus 1 daler huspenge
Øster Harrild Anders Pedersen, Christen Andersen 3 2 3 1
Mellem Harrild Las Pallesen, Jens Lassen 3 4 1 2
Hedegård Mads Christensen 2 5 2 0
  Christen Troelsen 2 5 2 1
  Anders Christensen, Anders Pedersen 2 3 3 1
  Svend Sørensen, Christen Madsen 2 4 1 1
  Las Rasmussen 2 4 2 2
  Mads Nielsen 2 3 0 2
  Jørgen Andersen, Niels Nielsen 2 3 3 2
  Lars Jensen, 2 boliger 0 7 2 0
Nørre Snede sogn    
Nortvig Thomas Jensen 1 0 2 ½
Bjørnskov Niels Christensen, Anders Nielsen 4 1 2 2
  Jep Sørensen 4 0 1 1
Grættrup Jens Christensen 4 0 0 0
Vrads sogn    
Snabegård Niels Jensen 1 2 1 2 4/9


No. 4. Jeg Knud giede til Hastrup Kongl: Mayts Cancelie Raad og amtmand voer Silcheborg og Mariager Amter, Kiendes og hermed giør Vitterligt for alle, at ieg med min og min kierstes /: Velædle og Velb fru Lene Cathrine Kaas :/ fri Villie og Velberaad hue haver solt, skiødet og afhendet, saa som ieg og her med sælger skiøder og alddelis afhender fra mig og mine andre arfr til min kiere søn Velædle og Velbe friderich Christian giede Kongl: Mayts Velbestalter Major og hans arfr efterskrefne mit fri og frelst upantsat Jordegods, Nemlig Hastrup hovedgaard, ligendes udj Nøre Jylland, Coldinghuus Amt i Nør Vangs herred Tyregod sogn med underliggende Hovedgaards Taxt og Mølle, [den?] tvende Jura patronatus til Tyrgod og Eystrup sogne, saa og Kongl: Mayts Korn tiende i bemte Eystrup sogn samt frie Birch og ald undeliggende bønders gotz udj bemte Coldinghuuß og Silcheborg Amter som her efter følger HartKorn

Coldinghuuß amt
Thyregoed sogn
hafve
Høvitgaard af ager og eng 27 td 1 skp - 2 alb
fiire Suins olden - 1 1 2
af aale fangen ved Møllen 1 - 2 -
gaarde og boeliger ligendes under
Hastrup Hovedgaards Taxt:
Hastrup Mølle Albret Jensen 34 Td Rugmeel
9 Td 4 Skp 2 F af aale Kiisten ved Møllen som er gaarden tilhørende 1½ F aal
af noget Jord som Mølleren bruger i gaardens March 2 ørte rug
4 Td 2 Fr af et støcke eng hand bruger i gaardens March ½ harboe pu smør [De?] fiere Tdr meel, toe ørte rug ½ harboe pu smør, er denne Møller efterladt for Møllen at holde Vedlige efter Contractens formelding.

Hønschov
Vistie Sørensen skylder aarlig 2 ørte rug, 1 Føenød, 1 svin, 1 lamb, 1 gaas, 1 skp aar, to høns 4 Td 3 F 2 alb
Willum Jensen skylder aarlig 1 ørte rug, 1 ørte biug 1 føenød, 1 svin, 1 lam, 1 gaas, s skp aar: 2 høns 4 Td 3 sk 2 al
Søren Pedersen toe ørte rug, 1 føenød, 1 svin, 1 lamb, 1 gaas, 1 Skp aar, 2 høns 4 Td 1 alb.
Peder Pedersen skylder aarlig 1 ørte rug 1 ørte biug 1 føenød, 1 svin, 1 lamb, 1 gaas, 1 skp aar to høns 4 -------td 1 alb
Christen Pedersen 1 ørte rug, 1 Pund smør, 1 lam, 1 gaas, 1 Td 2 alb
Peder Knudsen 1 ørte rug 1 pund smør 1 lam 1 gaas 1 Td 1 Sk
Troels Pedersen 1 ørte rug 1 Pund smør 1 lam 1 gaas 7 skp 3 F 1 alb.
Anders Sørensen 1 ørte rug 1 Pund smør, 1 lamb, 1 gaaß 1 Td 1 alb.
En Huuß Margrete Thomasdatter paaboer skylder aarligen 1 rdr: 2 S huuspenge.
PompHuule
Jens Christensen 1½ ørte rug 1½ pund smør 1 føenød 1 svin, 1 lamb 1 gaaß 1 skp gaaeseaar: 2 høns 4 6 1 1
Over Fugelsang
Jens Sørens: 1½ ørte rug 1½ pund smør 1 føenød 1 svin 1 lamb 1 gaas 1 skp gaase aar. 2 høns 5 1 - 1.
Peder fugelsang, Chresten Pedersen 1½ ørte rug 1½ pund smør 1 føenød 1 svin 1 lam 1 gaas 1 skp aar: 2 høns 4 2 3 -
Aagaard
Christen Andersen to ørte rug 2 Pund smør 1 svin 1 lamb 1 gaas 1 skp aar: 2 høns 4 2 - 2
Vesterdam
Mourits Sørensen 1 ørte rug ½ Pund smør 1 lamb 1 gaaß 1 3 3 -
Østerdam
Oluf Hage skylder aarlig fem Sdr Huuspenge
Chrisen [.]erlund skylder aarlig 5 Seltdr:
Christen Muurmand i lige maade 5 Sdr:
og Christian Rudolf Væver 5 Sdr.

Noch en anden tvinde huuse: bygt paa gaardens March
Frydendal
Erich Sørense: 3 Sletedr: huuspenge
Poderhuuset
Erich Hansen fi march huuspenge
Summa paa Hovitdgaardens taxt 82 7 2 2

Bøndergots uden Hastrup Hovedgaards taxt beligende:
Hindschof
Søren Michelsen trei pund smør, 1 oxe at stalde 1 svin 1 lam 1 gaas 1 skp aar: 2 høns 1 rdr gej: 1 ørte gej aar 3 4 3 2
Søren Nielsen Nielsen! 3 pund smør 1 oxe at stalde 1 svin 1 lam 1 gaaß 1 skp gaase aar: 2 høns 1 rdr grj 1 ørte grj aar: Jens Jensen 3 pund smør 1 oxe at stalde 1 svin 1 lamb 1 gaaß 1 skp gaase aar: 2 høns 1 Rixdr: grj. 1 ørte grj aard: 6 2 3 1
Thyregoed
Peder Pedersen to ørte rug 2 pund smør 1 svin 1 lamb 1 gaaß 1 skp gaase aard: 2 høns 1 føenød 3 2 1 -
Michel Nielsen to ørte rug to pund smør 1 svin 1 lamb, 1 gaas 1 skp gaase ard: to høns 1 føenød 3 2 - -
Væsti Nielsen 1 ørte malt 1 ørte rug 1 føenød svin 1 Sdr: grj: 3 1 3 -
Lauritz Jensen to Rixdr: huuspenge
Thyregodlund
Chresten Pedersen 1 ørte rug 1 ørte biug 1 pund smør, 1 føenød, 1 rixdr. grj: 3 1 2 2
Knud Madtzen og Vellatz Pedersen 3 pund smør 1 oxe at stalde 1 svin 1 lam 1 gaaß 1 skr aard 2 høns 1 Rdr. grj. 1 ørte grj: aard: 3 4 2 1
Jens Graversen trei pund smør oxe at stalde 1 svin, 1 lamb 1 gaaß 1 skp aard: 2 høns 1 Rdr: Grj: 1 ørte grj: aard: 3 4 3 2
Tyregoed Kiercheiord 1 5 3 1
Øster Seyerup
Peder Hansen og Troels Nielsen 1 tønde rug 1 fierding smør 1 føenød 1 svin 1 lamb, 1 gaaß, 1 skp gaaseaard: to høns 1 rdr grj: 3 2 3 2
Peder Jensen en Td rug 1 fierding smør 1 føenød 1 svin, 1 lamb, 1 gaaß 1 skp aard: 2 høns 1 rdr. grj. 4 - - -
Christen Gravesen 1 Td Rug 1 fr smør 1 svin 1 lamb 1 gaas 1 skp aard: 2 høns 1 Rixdlr gjr: 3 3 1 1
Christen Peders: 1 T rug 1 fr smør 1 føenød 1 svin 1 lamb 1 gaas 1 høns 1 Rixdlr: grj 3 2 2 -
Peder Væstes: og Rasmuß Sørrens: 1 td rug 1 fr smør 1 føenød 1 svin 1 lam 1 gaas 1 skp gaard: 2 høns 1 Rdlr grj: 3 3 1 -
Aalbech
Jørgen Christens: 1 ørte rug 3 pund smør en oxe at stalde 1 svin 1 lamb 1 gaas 1 skp gaase aard: [T..ifkus?] 1 rdlr: Grj: 4 3 2 1
Odderbech
Neils Peders toe ørte rug 1 fr smør 1 føenød 1 svin 1 Rdr: Grj: 4 1 1 2
Sevenbech [Svinbæk]
Ebe Sørens 1 ørte Rug svin 1 føenød 1 fr smør, 1 gaas 1 skp aard: 1 lamb 2 høns 3 7 1 1
Kiergaard
Søren Jens 1 pund smør 1 gield Væder 1 gaasß 7 Skp 1 alb.
Egsgaard
Niels og Lars Chrestens 3 pund smør en oxe at stalde 1 svin 1 lam 1 gaas 1 skp Gaaseaard: toe høns 1 Rixdlr: Grj: 1 ørte grj aard: 3 4 - 2
Heisselberig
Morten Chrestens og Knud Peders 3 pund smør 1 oxe at stalde 1 svin 1 lam 1 gaas 1 skp gaase aard: 2 høns 1 rdr: Grj: 1 ørte grj aard: 4 - 3 2
Emslund
Peder frands en fierding smør, 1 lam 1 gaaß 1 skp aard: 2 høns 1 rdr: grj: - 2 1 1

Brande sogn
Vester Harild
Erich Chrestensen og Erich Erichsen 1 ørte rug 3 PUnd Smør 1 oxe at stalde 1 svin 1 lam 1 gaaß en skp aard: 2 høns 1 ørte aard: grj: 1 rdr grj 5 3 - -
Brandtlund
Hans Peders 1 ørte rug føenød 1 [brindslin?] 1 gaas 1 høne 1 snees Eg 3 skp aard: 3 M for 3 tømmer træ 2 - 2 1
Blesberg
Peder Jens 3 harboe pund smør 1 foenød 1 [brendsvin?] 1 lamb 1 gaaß 2 høns 2 M 8 s Grj: 4 1 1 1½
Urre
Thomas Peders og Niels Chrestens 3 harboe pund smør 1 svin 2 gies 1 faar 1 tømmer træ, 1 foenød 2 høns 40 Eg 1 skp aard grj: 4 2 1 2
Søren [Clemmensen?] og Chresen Jens 3 harboe pund smør, 1 sinv, 1 faar, 2 gies 1 tømmer træ, 1 foenød, 2 hønß 20 Eeg 10 skp aard: grj: 4 4 4 -
Christen Lauritsen og Jens Henningsen 3 harboe pund smør 1 svin, 1 faar, 2 gieß 1 tømer træ 1 foenød 2 høns 20 Eeg 10 skp aard: 4 3 3 1
Riisberg
Niels Andersen og Jep Anders 3 pund smør 1 oxe stalde, 1 svin 1 lam 1 gaaß 2 høns 1 skp gaase ard: 1 Rdlr Grj: 1 ørte grj: aard: Rdr arbeids penge 2 6 1 -
Store Langkir
Som beboeß af Peder Lassen, Jens Chrestens, Povel Peders, og Thomas Niels des Landgl: in Natura vides icke, dog haver der før [udlavet?] 20 dlr: at betalle 5 7 - 2

Silcheborg amt, Vrats heret
Ejstrup sogn
Tyshovgaard
Søren Mads og Jens Michels: 2 ørte rug 3 pund smør toe gield Væder 4 5 - 2
Nyebyge
Peder Sørens 1 ørte rug 1 pund smør 1 gield Væder 1 1 1 -
Lille tyshov
Peder Tyges 1 ørte rug 1 Pund smør 1 - 3 1
Tyshov Krog
Peder anders og Anders Peders: 1 ørte rug 1 pund smør 1 gieldvæder 1 gaaß 2 høns 1 6 - 1
Eystrup bye
Annxgaarden hvor af herligheden hører til Hastup som beboes af
Jens Mads og Søren Peders herligheden 1 - 2 2
Eystrup Kiercheiord - 5 1 1
Søren Sørens og Anders Chrestens: 3 ørte rug 2 pund smør 1 svin 1 Rdr Grj: 3 2 1 -
Las Niels ½ ørte rug ½ pund smør 12½ M grj: - 5 3 1
Niels Jens ½ ørte rug ½ pund smør 12½ grj: - 6 - 1
Peder Chrestens og Peder Ibsgaard 1 ørte malt 6 pund smør 1 oxe at stalde 1 svin 1 lamb, 1 gaas, 1 skp gaase ard: 2 høns 1 rdlr: Grj: 1 ørte grj aard: 5 4 2 2
Jens Jacobs: en pund smør - 2 3 1
Anders Christensen half ørte rug ½ pund smør 12½ M Grj - 5 3 2
Søren Pedersen en half ørte rug ½ pund smør 12½ M Grj - 6 1 2
En gaade Huuß, Maren Holches paa boer 3 M huußpenge -
Nyegaard
Christen Christens og Laß Chrestens: toe ørte rug, 3 pund smør 1 foenød 1 svin 1 Rixdlr: Grj: 4 - 1 1
Hyggield
Torben Lassen og Niels Lassen tre ørte rug, 3 pund smør 1 foenød 1 svin 1 gaaß 1 skp aard: 1 lam 2 høns, 4 3 2 2
Hallundbech
TMads christians og Jens NIels 2 ørte malt, 3 pund smør 1 oxe at stalde 1 svin 3 7 1 1
Rønslunde
Mads Chrestens og Peder Jens 6 harboe pund smør, 1 brendsving 1 foenød 1 rdlr: grj: 4 sldr arbeids penge 6 4 2 -
Nøre Gludsted
Jørgen Andersen og Chresten mads en foenød 1 svin 1 pund smør, 4 - 3 -
Et gaade Huus som beboes af
Chresten Christens giver aarlig huußpenge 1 dlr:
Øster Harrild
Anders Peders og Chresten Anders 3 pund smør 1 oxe at stalde, 1 lam, 1 gaas, 1 ørte Grj aard: 6 Rixdlr arbeidspenge 3 2 3 1
Mellem Harrild
Las Pallis og Jens Lassen 3 pund smør 1 oxe at stalde, 1 svin 1 lam, 1 gaas, 1 skp gaase , 2 høns 1 Rixdlr: Grj: en ørte grj: aad: 6 Rixdlr arbeidspenge 3 4 1 2
Heedegaard
Mads Chrestens 1 ørte rug 2½ pund smør, 1 svin, 1 lam, 1 gaaß, 1 skp gaase aard: 2 høns 1½ M grj: 4 Rdlr: arbeidspenge 2 5 2 -
Chresten Troels 1 ørte rug 2½ pund smør, 1 svin, 1 lam, 1 gaaß, 1 skp gaase aard: 2 høns 1½ M grj: 4 Rdlr: arbeidspenge 2 5 2 1
Anders Chrestens og Anders Peders 1 ørte rug 2½ pund smør, 1 svin, 1 lam, 1 gaaß, 1 skp gaase aard: 2 høns 1½ M grj: 4 Rdlr: arbeidspenge 2 3 3 1
Svend Sørens og Chresten Mads 1 ørte rug 2½ pund smør, 1 svin, 1 lam, 1 gaaß, 1 skp gaase aard: toe høns 1½ M grj: 4 Rdlr: arbeidspenge 2 4 1 1
Las Raßmus 1 ørte rug 2½ pund smør, 1 svin, 1 lam, 1 gaaß, 2 høns 1 skp gaase aard: 1½ M grj: 4 Rdlr: arbeidspenge 2 4 2 2
Madtz Niels 1 ørte rug 2½ pund smør, 1 svin, 1 lam, 1 gaaß, 2 høns 1 skp gaase aard: 1½ M grj: 4 Rdlr: arbeidspenge 2 3 - 2
Jørgen Anders og Niels Nielsen 1 ørte rug 2½ pund smør, 1 svin, 1 lam, 1 gaaß, 2 høns 1 skp gaase aard: 1½ M grj: 4 Rdlr: arbeidspenge 2 3 3 2
Tvende boeliger som Lars Jensen haver i feste skylder aarlig 2 ørte rug, 2 gieß, 2 høns 2 Rixdlr: arbeidspenge - 7 2 -

Et støcke rug i Rørkier, bortleis for 9 M aarlig
Gresningen i Tycskov plejer at leyes bort til Tycskougaars mand, mod aarlig afgift 2 pund smør eller 3 Rixdlr:
Noch af greßninger Ved Jensøeland giver heedegaards Mænd aarlig 1 lam og 2 høns

Sneede sogn
Nortvig
Tomaß Jens 5 skp rug 6 skp biug, en half svin, af herligheden som hører til Hastrup 1 - 2 ½
Biørenskou
Niels Chrestens og Anders Niels 2 ørte Rug 1 hr smør, 1 svin, 1 foenød, 1 dlr: Grj: 4 S spindpenge 22 S: brødbagningspenge 4 1 2 2
Jep Sørrens toe ørte rug, 1 fierding smør 1 svin 1 foenød, 1 dlr grj: 4 - 1 1
Gretrup
Jens Chrestensen 1 ørte rug 1 fr smør, 1 svin, 1 oxe at stalde 2 M 10 S 2 alb: grj: 1 gaaß 2 høns 4 S spindpenge 22 S brødbagningspenge 4 - - -

Wratz sogn
Snaabegaard
der udj er efter Velbr_ Sal: Alexander guubis til mig udgifne skiøde af Dato 5te Septembr: 1698 tilhørende hkorn som beboes af Niels Jensen, samme snabegaard fulde landgl: er efter iordebogens formelding 1 ørte rug 1 ørte biug, 1 ørte aard: 1 brendsvin 1 foenød, 1 fierding smør 1 gaß 1 dlr: grj: Sex Rdlr: Arbeitdspenge hvoraf Velbemte friderich Christian Geds gods efter første hkorn tilkommer at fornefte forestaaende Landgield sin anpart at advenant 1, 2, 1, 2 4/9

Summe Bøndergotz hartkorn 200, 6, 2, 1 4/9

Jus patronatus til efterskrefne Kircher Coldinghuuß amt
Nørvangs herret
Thyregod sogn dissen Kirche tiender er aarlig otte ørte Rug 4 ørte biug 10 pund Kirche iorden kaldet Egeskou March, som af Hæderlig hr Chresten Borgaard brugis 3 ørter rug Peder Nediker i Sindberglund en hlaf ørte aard.

Silcheborg amt Vratz herret
Eystrup sogen
dessen Kirche tiende er aarlig 20 Td 5 Skp Rug og 9 Td biug 29 5 - -
Kircheiorden 15 skp rug Annex. til Kirchen herligheden, som er 4 Rixdlr: arbeidspenge
Kong. Mayts anpart Korntiende i Bemte Eystrup sogen er aarlig [?] Rug 18 Td 6 skp biug 7 4 2 2

Summa Konge og Kirche Tiender som forskrevet staar 71 7 - - Hkorn.

foreskrefne Hastrup Hovedgaard med dessen undeliggende Taxt Bøndergotz og Mølle, Saa Vel som Kong: Mayts og Kirchetiende i Eystrup sogen og Tyregoed sogn Kirche tiende med deß tilhørende Kircheiorder, bedrager sig til haabe efter LandMaalingens nye Mat:
355, 5, 1, 4/9 Hkorn

hvilken forbemte Hastrup Hovedgaard med underliggende Jordegotz og tiender som forskrevet staar item huuse og bygninger og alt huiß [nogle?] fæster og gaarden Ve Kommende, samt Birche rettighed og fri iagt med ald dessen Landgilde Stædsmaal Sagefald Egt og Arbeide og ald anden herlighed og Rettighed, viise og uviise inkKomster Rente og rette tilligelser, vør sig af ager og eng, skou og March, Krat og heede Kiær og moser, fiskevand og fægang, tørve grøft og Liungslet, Vaadt og tørt, inden Marcheskiel og uden aldelis intet undtagen i nogen maader som der nu tilleger og af arrildtz tiid tilleget haver og bør der til at lige med rette.

Item forskrefne Eystrup og Tyregoed Kircher, med Jura patronatus samt Kirchenes Korn og Qvegtiender Landgl: og beholdninger med ald anden inkomster hvad nafn dern have kand tilege med Eystrup Kongl: anpart Korn tiende, og de [M]uurede begravelser udj Tyergoed Kirche, Velbemte min søn friderich Christian Gede og hans arfr skal tillige med Restanten paa Landgilden hos bønderne, have nyde bruge og beholde til evindelig arf og Eyendom, og Giøre sig for bemte gaard med underligende bøndergotz og tiender som forskrevet staar, saaa nøtig som hand og de vest Veed og Kand og kiendeß ieg mig Knud Giede eller mine andre arfr alddeliß ingen ydermeere lod deel ret eller Rettighed at have til eller udj forskrefne Hastrup hovetgaard samt underliggende iordegotz og Kongl: Anpart Korn tiende item jura Patronatus med [tillende?] gaarde og huuse, Jorder og Eyendomme og anden herlighed som der af dependerer som før er mælt efter denne dag i nogen maader, Mens ieg der for af min Kiere søn federich Christian Giede haver annammet og opebaret, fyldest og fuld Verd, gode betaling efter min Nøie og gode minde i alle maader, og lovir ieg og mine arfr at holde min søn friderich Christian giede og hans arfr. fri for alle Restantzer af Kong: skater og andre udgifter gaarden, godset, tienderne og Kircherne VedKommende indtil i dag, skiøder er udgifnet og Daterit og i øfrige hermed til forpligter ieg mig og mine arfr. en for alle, eller alle og nogle for en, at fri frelse, hiemle og fuldkommeligen tilstaae fornte min Kiere søn, friderich Christain giede og hans arfr. forskrefne Hastrup hovetgaard med des underliggende bøndergotz samt Konge og Kirchetiender som voberørt er, for hver mantz tiltale som der paa kand talte med rette i nogen maader og der som saa skeede, som dog icke formodes, at noget af bondgods og hkorn eller noget des rette tilligelser som elt er blef ofte bemte min søn, eller arfr., Ved nogen loug den eller rettergang af Vunden, formedelst min Vanhiemmels brøst skyld, da skal ieg og mine arfr. forpligted være, En for alle og nogle eller alle for en, inden 6 uger efter det oß er tilkiende givet at restituere meer ofte bemte min Kire søn friderich Christian gede eller arfr. det igien skadesløß, udi andet og lige saa meget got beleiligt og besat iordegotz, som hannem formedelst min Vanhiemelß kunde paa gaa, og over alt i alle maader, holde hannem og hans arfr., saaledes af mig og mine arfr en for alle, og alle, eller nogle for en uden skade og skadeslidelser i alle maader, des til bekreftelse under min Egen haand og Zignet, og eller Venlig ombedet min Kire svigersøn Velædle og Velbe Oluf Krabe til Bierg og Vanderupgaaarde Kongl: Mayts Justits Raad, Saa og Velædle og Velbt Nicolai Nisßen til Rueballegaard Hvilcet bemte Kongl: Mayts Cancelie Raad dette med mig til Vitterlighed, at underskrive og forseigle.
Daum Hastrup d= 23 febr Ao 1706
Knud gide LS Lenne Cathrine Kaaß Ej. Hd: LS
til Vitterlighed efter begiering
Oluf Krabe LS Nicolai Nisßen LS


No. 5 fs 30 Ieg friderich Christian gide til Hastrup Kongl: Mayts bestalter Mayor ved det Aarhuusiske National Regimente til fods keindes og her med Vitterlig giør at ieg af ret Vittelig giæld skyldig er min Kiere fader Velbaaren hr. Cancelie Raad og amtmand Knud giede Reede penge fier hunne Rixdlr: fiere Rixdalr. til 96 S danske beregnet 5% aarlig.
...
pantsætter godset i
Brande sogn: Harild, Blesberg
Sneede sogn: Nortvig
Eystrup Tykschovgaard, Tykskovkrog
Eystrup bye: Annexgaarden, Kircheiord, Nygaard, Hygild, Rønslunde
Jus patronatis Eystrup K. + korntiende

Viborg 2-april - 1706