Laurits Jensen Holstebroe, degn i Thyregod

Sidst opdateret: 1. aug. 2014


Jeg underskrevne Laurids Jensøn Degn til Tyregod og Verster Sogner nyder Aarligen aff bemelte
Sogner til Indkomst: Rug fem: tønder Hvilchet Jeg med Egen haand:
       Testerer Laurids Jensøn
       Tyregodbye d. 5 Marti 1705.


Denne side er under opbygning. Skiftet er langt og kun delvis udskrevet. Skiftekopiet er mørkt på kanterne og dermed svært læseligt - dvs der er mange huller i teksten angivet sådan ...

Dokument År Inhold
Fæstebrev 1709 fra Knud Giede på Hastrup, til degn Laurits Jensen gård i Thyregod
Melchiorsen 1662-1730 efterkommere efter Melchior Madsen og Karen Pedersdatter, Nonbo
Skifte 1710 efter konens Barbaras bror herredsfoged Mathias Melchiorsen, Vinding
Skøde 1720 tre gaarde fra Dinus Mathiesen m. fl. til Melchior Mathiesen, Velling
Skøde 1720 tre gaarde fra Melchior Mathiesen, Velling til Palle Møller, forpagter paa Holgaard
Tjenestefolk 1720-40 Degnens tjenestefolk som faddere i Thyregod kirkebog
Skifte 1742 Anne Cathrine Andreasdatter Jæger, meget stort skifte med 26 foliosider
Død 1753 Birkedommer Peder Paaske, havde Hastrup Mølle c1728-1753, datter i Thyregod 1730, 1731 madam Paaske fadder ved degnens Barbaras fødsel, 1732 datter Marie Cathrine - død 2 måneder gammel, moderen Margrete Pedersdatter Vimb *1707 †1732 død i barselseng.
gift anden gang: Peder Paaske i Hastrup Mølle, og Magdalene Christensdatter, 1733 i Åle.
1734 Sr. Paaske fadder, 1735 Sr. Paaskes kone fadder ved degnes datters Cecilias fødsel, 1739 Madame P. Paaske bar barn, 1740 fadder Madame P. Paaske, 1743 fadder Madame P. Paaske, 1749 Madame Paaske fadder,
Visitats 1756 i Thyregod kirke, Biskop A. Brorson, Ribe
Visitats 1762 i Thyregod kirke, Biskop A. Brorson, Ribe

Skiftet er unormalt interessandt, fordi to retsinstitutioner kolliderer med hinanden: den gejstlige justits som degnen Laurits Jensen hører under og birkeretten i Hastrup, som fæsteren Laurits Jensen hører under. Først forsegler den gejstlige ret nogle kister, derefter kommer birkedommeren Paaske og sætter hans segl på endnu mere, for ikke at han skal gå tom ud af affæren. Fru Sophie Gedde blander sig fra Bjerregaard, hvor hun sidder gift, men hun er ejer af Hastrup.
Fæstebrevet på gården fra 1709 skrives ind i protokollen.
Før registreringen kan finde sted står et stort opgør mellem provstens stedfortræder, Hr. Bildhardt af Nykirke, og Birkedommer Paaske, der ikke vil fjerne hans segl, så Bildhardt gør det med seks vidner for at være sikker. Normalt ville på den tid enkemanden have fået lov at sidde i uskiftet bo, men med konflikten er dette vel ikke muligt. Dette fører til at besætningen på gården og alt værdifuldt må sælges på auktion, således at degnen ikke kan føre fæstet videre og må opgive det. Han var to år før i 1740 blevet antaget som den første skolelærer i Thyregod. Han må flytte over i Degneboligen.
Af Registreringen ses at Kaptajn Jæger boede i et kammer i degnens gård.
Endnu ikke skrevet ud er en opgørelse af hvad degnen har af indkomster i det år der går mellem hans kones død og slutningen af skiftet efter auktionen har fundet sted.
Det første dokument i skiftet er fra 22. januar 1742, det sidste fra 9. august 1744. Det tog altså to et halvt år at få skiftet sluttet.


Fæstebrev til Laurits Jensen Holstebroe 1709

Jeg Knud Giede til Hastrup Konglig Mayests Cancelie Raad Amptman over Silkeborg og Mariager Ampter, kiendes og herved Vitterlig giør at ieg Haver Stæd og fæst [ ] og hermed Steder og fæster til hæderlig og Vellærde Lauritz Jensen sogne Degn for Tyregoed og Vester Sogner [ ] min Bundegaard i Tyregoed som Esked Smed og Vedsted Nielsen s.. haver heft udj fæste andslagen udj land Maalingens Nye Matricul fro 3 td 2 skp 2 fdkr Hartkorn hvilke fornefnte gaard, bemeldte Laurs Jensen sin Lifs skal Nyde have bruge og Beholde med al dets tilligende ager Jord og Engbond samt i andre Maader tilligende Ejendomb Intet deraf i nogen maade undtagne af h... den tilliger og ved rete bør tillige hvor imod forbemeldte Larritz Jensen skal ikke ... være forpligted af forberørte gaard at betalle udj rette tiid alle konglig Paabydnerde Contributioner. Ordinaire og extraordinaire, men endog desforuden at betalle til mig aarlig for dend sædvanlig skyld og landgilde efter jordebogens formelding, sk... og for egt og arbejde udj altid hver Martins Reede Penge 20 Sklr, siger .. .. og Naarsom bemeldte Larridz Jensen ... ved dødsfald eller i anden Laugformlig Maade for... maa Gaard qviterer og og forlader skal hand eller [Tirfriager] .... allerneste ved paa forvarlig Bygning og feld efter loven fra sig leveret .. a nei og med en fald kommen Ved Bestaas lig som dend nu af forne er ... annammet og imodtagit, forstaaende faa ... af Rug som Vaarsed intet der af i nogen maade undtagen, Mens Som bemelte Lauritz Jensen ikke ved forberørte min gaard for her intte annamet eller bekommet noget Inventarium til dends besetning enten Qveg eller bester eller i andre Maader noged haver nyt saa maa og skal hand og.. Naar som helst hand gaarden efter befindende Poillig hee louligen som for er aelt qveteret vere i alle maade fri og ...esløs for at levere noged Enventarium fra sig derved Maa gaarden ickun at vere ved god Bygning og god Sed. Og som Ingen ved dette udgifne Fæste .. haver ieg reserveret den Stue som findes udj dend Östre ende af dend Syndere Huus af fornefnte huus saa lenge Kresten Bredlund og hustru i Östesdaa er lefvende, saa maa for... St.. i Nogen maade Ruineris vere sig ... paa Loft Vindver eller Skorstenen ... .. .. ing.til nu deste. tvende gamle folk skule behøve .. bemeldte larres Jensen og Hustrue dend efter r.tale i Dirpisteerlig at afstaa endu.. nogen afkordtning I forbemeldte sin landgilde, ... naar som da hest Ved døden afgaaar følges ame stue igien Larris Jensen efter forbemeldte festebrefs formelding i ofrig.. Holdes forbemelte Larrids Jensen for ovenbete gaar ved forsvarlig bygning og f... og allerunderdanist retter og forholder, høy Kristelige lou og Allernaadigste udgivne fororning og befalling under forbemeldte fæstes forta..ste de.. til befestelse under min egen haand og Zigneeth

Datoum Hastrup den 28de Juni 1709
Knud Gede LS

Tjenestefolk som faddere i Thyregod kirkebog:

I 1722 degnens pige Mette som fadder.
I 1723, Friderich N. tjenende degnen.
I 1725-26 Mikkel Soldat tjenende degnen.
I 1728 Jens Villumsen tienende degnen og Ellen tienende degnen.
I 1728-29 Mette Hoele tienende degnen.
I 1731 har han en tjenestekarl Peder Iversen
I 1732 Jens Torpensen tienende degnen.
I 1733 en tjenestepige Maren Iversdatter.
I 1734 Niels tienende degnen.
I 1739 Christen Vorgod tienende degnen.
I 1740 "No. 202 d. 23 Decembr begravet Ellen Pedersdatter af Tyregoedbye i Degnebol, æt. 77 Aar."


Gejstlige Skifter Nørvang Herred
fs 278


Skifte efter Anne Cathrine Andreasdatter Jæger 1742

Anno 1742 dend 24de Januarij, Efter Prousten Velærværdige og høylærde Hr Magister Mourridz Høyer til os underskrevne gerne præstelig begiering de dato 22de Januarij a: c: af Inhold ieg Johan Bildhardt vilde bet..de Proustens vises med tiltagene Assessorer Hr Hans Biering i Tyregodlund, Og om forudndne eragtes tillige med Hr. Jens Riisom i Brande, for at forsegle efter Degnen Monsr Lauridtz Jenssøn i Tyregoed Hans Notification til Prousten, hans Sterveboe efter Hans Sl: afdøde Husture, Sl: Madamme Anne Catrine Jæger, som ved døden er afgaaet sidstledne d. 20 Januarij a:c: om afgangne? efterladendes sig trende Børn 1 Søn og tvende Døtre for hvilken begiering at efterkomme Johan Bildhardt Og Hans Biering indfant sig med tiltagne Tvende Mænd til samme forretning at overvære, Nemblig Halvor Eriksen af Österdam, og Olle Andersen af Hønskou, Begge af Tyregoed Sogn. Hvor af dend Sl: kones efterladte Mand blef begierdt hand ville forreviese hver under forseigling kunde han gifves Saavist hand icke til Huusets daglig fornøden brug skulle have Aaben, hvor paa Monsr Lauridz Jensøn forreviste os i sit Huusets Stadste? stue, en fine stor Kiiste med dend Sl: koenes Gang Klæder udj, som blef af os I benefnte Dannemænds Overværelse under vores udtragte? Signete fæstede og forseiglede, dernest en Drage Kisted med fine rumme udj som var dend største af Daagligstuens .. dend mindre blef Aaben med børnenes lintøj udi, hvor udj fandtes den Sl: koenes lintøj til Lagners og andre huus [baag] [..] ikke alle Rumme der udj bleve forseegledes .. blef os nøglnene alleene forseyglede til alle Rumm og til Hr Bilhardt Overleveret, og siden hvad indted vaere for huusets Daglig Brug og fornødenhed kunde indvere [serlor] - Monsr Lauridtz Jensøn at hand til allt hvad hand i huused inboe fandtes [..] forseigling vilde være andsvarlig til 30te Dage efter hans Sl: koenes afgang til Sterfboens Aabning og videre befand.. proustens formeldte bref blef i denne Dags forretning for overværende oplæst og videre udj aeten skal ...tilføres saa vel som Mons Lars Jenssøns egene skrivelse til Johan Bilhardt samme foretning angaaende af Dato 23 Januarij a: c: som og blef læst rumme tiid og Skifte .. skal vorde tildført. hvormed denne ... ... .. slutted, og Dagen til .. antagelse med stervboens ... I Determineret som blifver saa 19de februarij 1742 først kommende Datum i sterfboen I Tyregoed ... Anno .. die ut supra
B. Bilhardt Hans Biering
Havor Eriksen
Olle Andersen
Lars Jensøn Holstebroe


Hvorefter andsaaes at paaberabte [meaver] Navnlig for søgt fra Magister Høyer af 22 Junij 1742 der saaledes er lydende
Velædle og høylærde Hr Johan Bildhardt som. til elskelige hr: [Broeder] Daa som dend gode Lars Jensen degn udj Tyregoed lader mig viide at vor Herre haver taget fra ham og hans kiere børn hans elskelige Hustrue med forlangende i fald det .. var mig belejligt, da at formaa kier Elskelige Broder til da forrette ... visl.. med forseiglinger .. paa .. forslager min ydmygst og Kierligste begiering, [fiertens] broder vilde tage sig dem nøje paa og tillgemed Hr Hans Biering om det skule giørres nødig at forsejgle Siden der .. Sterfboen alleene hans egeen børn og formodentlig ingen staar vetløftighed, Skiftet lad mig og. gode vend? .. deelles udførres og protocollen tilfører og skul.. [Giertens] Broder forlange ... Assessor til Hr Biering formoder Jeg hr Jens Riissom det sig paatager som sig med tillige med i andre goede mænd er dend Aa.kels [bednbrede] mand gode venner, Jeg faar desforuden saa .. første en fortrodelig Commission .aadan fortro.. og fals rardig? Hr Jens Ussing vil forvolde som ieg .. -- fragang i denne .ae vil tilskrive Broder. Saa som ieg nu denne ikke kand userere [tideeing] ... Brast I ... med Lasten fra høye ... disse sager [aagraensk] Jeg forbliver udj øfrigt ... Lyksalig .. Aars Önske fra min kone og mig til h.. broder med Velædle kierrest e forbliver
Tienstskyldigste broder og tiener
Veylle d: 22 Janurij 1742
M Mouridtzen Hoyer


Degnens Hans sons Sl: Stervboe dend 24 Januarij H. Biering
efter forbemeldte opfattelses ... til i dag dend 19tende Februarij, Comparerde Hr Bildhard efter Prousten Magister Høyers ham der til gafue Ordre af 13 hujus, ... Hand i ... producerede den lyder saaledes

Velædle og Velærværdige huldese.. Broder tienistlig
Saa som ieg maa fornemme at velbr frue Etatz Raadsinde Krabbe skal have ladet forseigle udj degnens Lars Jensens boe udj Tyregoed foruden hvad kiere .. forhen paa mine vejgne haver forettet dens det noget hart at fordøje og særdeelles men ieg udj min skrivelse, gav gode ord, efterdj ieg nu haver saa? gad medhold af deres kongl: Mayets Høypriiselig lou nødes ieg til at mac.terere forretning. Siden ieg nur er forsikred fulde hr Broder inted e.. ved lov .. lyglingen eller anden forretning med samme Skifte kand hans forhandlet jo er Conforn med lou og Billighed.
I ligemaade haabe kiere Broder efter løfte Continuerer paa mine Vegne saasom Jeg udj denne faste Tiid og Embedes forretning bliver hindred. Skulde den Brade dame vilde have fint Comiterede ved bares? aabning og Registrering staar det til Hende men ieg haaber fru? lader det blive ved det forrige. Jeg nest beste Velsignelser .uske over Velædle hr Broder VelElskelige kiereste og gandske Huus med kierligst Hustrue fra min koene og mig forbliver din
Veylle d: 13de Febr 1742
.væe Hiertige broder og tiener
Mouridtz Mouritzen Høyer


Læst for Skifte Retten i Lars Jensen Degns Sterfboe Mandagen d: 19tende Febr 1742. Tillige med Assessor Velærværdige Hr Johan Londemand til Ringive, siden Velærværdige Hr Jens Riisom af Brande efter Probstens første Ordre af 22de Januari sidstleden skulde have mødt hvor om ieg selv samme unde.. huius haver anmoedet men dog icke mødte saa Hr Bildhardt paa Prousten Magister Høyers vegne med Assessores og hos ... hærende 2de Mend Naufnlig Jens Lauritzen af Nørre Kollemorten og Christen Christensen af Synder Kollemorten .erer Overværelse udj Hr. Birkedommers Paaske fra Hastrup Mølle som fuldmægtig Paa Hastrup hans her beførdende? nerverrelse skeed? ... .... Boes Aabning og videre hvad som fandtes ..

Registering og Vurdering Denne Hendes Sterfboe Vedkommende, Men siden hr Bildhardt ei formodentlig maatte hornemme fremmedes seigle vare hostrygte og med at hans paa Proustens vegne saa vilde hand for ... hos hr: Birkedommer Paaske Om Hand same ... falskligst eller af hvem de kunde være hostrøgt skulde det være hans egen hostrygte forsejgling Blef beginedt? af dend kirnne? mand Hand vilde be.. slig eilatere her fra Retten od det er af Hans Egen til ..givne Møndighed eller Paa Hvis vegne hand ... .aatter have forrettet, der imidlertiid med dette .. egn Skifte forretning ikke længere skulde frastaae saa bebegiered Hr Bildhardt paa Proustens Vegne i ... hr Birchedommer Paaske under Skiftets Anhandling kunde have at Observere, hand da behagelig vilde være den forseilende boes Aabning Oververrende for at Observere hvad Prætentioner hand ved skifteds videre behandling kunde have da stemme lougeligen skal ..orde andket hr Bilhardt vilde derudover v..dte nerværende hr Bierkedommer Paaske behagelige erilering hr Bilhardt siden hand icke kunde faa nogen Cateorie? ... paa Probsten ... af birkedommer Paaicke som var tilstæde skrev til Boens aabning Registerig og Vurdering og Skiftets videre behandling og dessen ... skal vær? paa hr Bildhardt og med Assessorer i bemeldte 2de Mænds overværelse Aabende dend forseiglede kiste I Österstue endnu med begiering til Her Birkedommer Paaske om hand endvidere vil eritere om ...s hans hostrygte Signette og samme Aabne eller og edlatere hvis det maa verre, i vislrig? fald Hr Bilhardt skred til skiftens aabning og ydermere kiste handling skulde ellers nogen ved skifted noget herimod at andmelde vilde de dermed fremmkom og stemme foretningen hvis tilforn da der ved loulig skal vorde omgaaet, og til dend ende blef samme af Rætten .ende finde paaraabte Birkedommer Paaske ..tentrede imod nogen forretning i fru Etatsraainde Krabbis Gaard ...lougs hr: Magister Højer ..ler Bildhardt paa hans Vegne ikke fremvise nogen kongl Orde og Befalling der til at være authoriseret og befaler ieg heller.. lougen i fremviste nogen af begge herligheds Rættenten? over frue Etats Raad Inde eller tilhørende gaards herlighed der beboes Monsr Larrids Jensøn som en Fæstere og ... ... i saa maade ... der eller troer ej at Skifteligheden? skulde vilde pretendere at vilde belrask? dend Verslige Grund til med k...niende Eyers prejudital mens skulde Magister høyer eller Bildhardt blef? [aligisefr] at Prakitere af dette skifte had? Paaske de vilde vige dette sted og sogn hen da de vel ingen Ret her til kiender sig hvor de samme kunde have [Veniglib] i Dagen baeliged? hvad forseygligen andgik her i boen saa tilstod hand i alle maade at det var hans her? hand efter herskabets og Öfrighedens Ordre til Stædet havde forrettet ligesom hand og i Dag har lært at dend heele boe Registereng og Vurdereng undtagen det forseyglede saa vidt forrevist er og mand haver videnskab og kundskab om, og derved næsten er færdig Imidlertiid begierede hand hr Bildhardt Vilde behage at overlevere ham de forseyglede nøgler og fra tagede forresatte Seygl thi hvis det icke skeede vilde da det vel ufejlbar blive denne Sterfboe til last og Byrde om det derefter skulde opholdes til derpaa af vedkommende var paa kiendet Hr Bildhardt maatte imod ald forhaabning finde Birkedommer Paaske hans tilførdte for hvilke videre at besvare hand med tiiden skal lo.. forretningen tilføere men indenstoed sig ej vare Retugten? og hans Mayts høyb.dende Araveinger? at overtræde aller Oversin, ... begierete Hr Birkedommer paaske vilde behage hans .... tilta.. forseigling at fratage i vidrig fald hr. bildhart fant sig anledeged? samme at fratage, og med Skiftet at .... have hvor paa hr Bildhart begierednde birkedommer Categorienlte entlering, Paaske svarede at saa lenge hr: Bildhart ikke vilde give nogen svar paa hans forhen monerede trende Poster saa lenge saa hand sig .. .. føyit at svare til dette uden alleneste dette at .. hos uernende? og paastaaende Herligheds Ret er meere .. hans maysts allernaadigste og høysviiselige lov eller Kirke Ritual i dens rette ...... og forstaaelse ... hans at befalle thi ingen af disse høyt? deele ... .... ..felig tre es eller sees at by.. en ret skal prejudicere eller betræde andens Grund eller Rettighed til Vark.eel.
Hr Bildhardt ........ at forne Paa Proustens Vegne og Begierede birchedommer Paaske vilde endnu selv tage sit Seigl fra, i hvis mangel fandt hr: Bildhardt sig nødiged samme i got fokles Nærværelse at fratage sit Seigl i hvis Mangel faat? hr Bildhardt sig benødiged i godt folkes nerværelse at .... og med registrering og Vurdering, samt viedre Skift hold at fordtfare, Paaske begierde hr Bildhart vilde behage at give svar paa hans forrespørgende 2de postes .. naar alt var skeed skulde hand behørig erelere sig, men endnu ..mme var det ham Jngenlunde Muelig, Hr Bildhardt forblev ved sit forrige og g... til forsejglingens aabning, hvorpaa siden hr Birkedommer Paaske ej selv vilde fratage sit Sejgl for ... ommeldte Kiste blev samme hr. Bilhardt i hans og 6 Mands Overrærelse og hans .ligemed Hr Biering frataged i hvilken Kiste fandtes følgende

dend Sl: koenis gage kleder Rdlr Mk Skl
Et samt klæde Skiørt 1 1 -
En dito Kiolle 4 - -
et Stoffes Skiørt 5 -
En sort Hiemgiordt Kiolle 1 2 -
En hiemmegiort ulden Blasked skiørt 5 -
En samt Kledes Kaabe med Garter medf 1 - -
En Guld


Birkedommer Peder Paaske død 1753 i Thyregod

Thyregod Kirkebog 1753
Peder Paaske, død 7. Maj, Birkedommer til Hastrup Birketing og Eyer af
Carstoft og Møller af Hastrup Mølle, 56 Aar 5 Maaneder 2 Uger 3 Dage.Biskop Brorson visitats i Thyregod kirke 29. maj 1756:

Den 29 jeusd: i Tyregod Kirke: Sogne Præsten Hr Hans Bering prædikkede over Text Ps: 68,19. Degnen Laurids Jensen Holstebroe Studios: er gammel, men efter Præstens Beretning upaaklagelig holder Skoele i Hoved Sognet: i Annexet Wester er een Skoleholder, som Præsten og var fornøjet med: Ungdommen befandtes at være skikkelig underviist. Præsten havde 2 Medhielpere i hvert Sogn, men paa dennem intet at udsætte.


Biskop Brorson visitats i Thyregod kirke 18. august 1762:

Den 18de [Augusti] visiterede ieg i Tyrregod Kirke. Sogne-Præsten Hr Hans Bering og Sønnen Hr Niels Galthen Bering Adjunctus og Successor var tilsæde og ere begge ustraffelige. Degnen Peder Bering Studiosus holder Skole for Tyregod Bye upaaklagelig. Man klagede eller[s] hart over Kirke Ejeren Anders Nielsen Vong paa Hastrup for den elændige Degne Boelig der paa Stedet, og har ieg aldrig seet nogen slettere. J Annexet Vester er en Omgan[g]s Skoleholdere for Verster Lund og Linnet Bye. Ungdommen svarede upaaklagelig, og Meenigheden blev intet klaget over.Familieoversigt: Melchiorsen fra Nonbo, Dollerup sogn
Nondbo 1662 (Karen Pedersdatter, Melchior Madsens kone er datter af ridefoged på Hald Peder Nielsen og Karen Andersdatter efter hvem der var skifte 28. marts 1661. Melchior Madsen påtager sig ald gæld i boet.
Tre sønner tre døtre, deraf to kendt:
Karen Pedersdatter gift med Melchior Madsen.
Christense Pedersdatter gift med forvalter på Hvolgaard Mads Rasmussen.

Peder Nielsen har en søster gift med en Peder, de har en søn Hans Pedersen, der i 1646 var foged på Hvolgaard og i 1666 bor i Holtum, Sindbjerg.
).
Børn i Nonbo Dollerup af Melchior Madsen og Karen Pedersdatter (†1689 Handbjerg)
1. Mette Melchiorsdatter, †1732 i Handbjerg,
gift første gang med sognepræst i Handbjerg Chr. P. Holgaard tredje gang gift (†1695 Handbjerg).
gift anden gang med efterfølgeren Thomas Henriksen Nyboe første gang gift af to gange (†1735 Handbjerg)

2. Mads Melchiorsen *c1652 †1709 gift med Maren Dynesdatter *c1664 †1716 Velling.

3. Barbara Melchiorsdatter *c1648 †1726 Thyregod, gift med degn i Thyregod Laurits Jensøn Holstebroe *cc1675 †1759 Thyregod (gift 3 gange)

4. Peder Melchiorsen (skovrider, fra Eva Lund)

5. Anne Marie Melchiorsdatter (følger moderen til Handbjerg, gift der)

Velling Børn i Velling af Mathias Melchiorsen *c1652 Dollerup †1709 Velling, herredsfoged i Vrads herred og Maren Dynesdatter *c1664 †1716 Velling.

1. Cathrine Marie Mathiasdatter født i 1680'erne, gift med Johannes Verdel, degn i Hatting

2. Christence Mathiasdatter *c1683 †1752 gift med Søren Pedersen Bryrup mølle

3. Melchior Mathiasen *c1686 †1754, skriver sig 1720 af Flyegaard i Velling, gift 1717 i Velling med Maren Nielsdatter *c1667 †1754 i Velling

4. Dines Mathiasen *c1691 †efter 1720

5. Christian Mathiasen *1696 †1705 død ni år gammel
6. Lisbeth Mathiasdatter *1698 †1699 død syv måneder gammel
7. Friderich Mathiasen *1699 †1699 død otte dage gammel

8. Marie Mathiasdatter *c1699?? †efter 1720 ikke fundet døbt, alder 12 i skiftet 1710, må være født enten før 1698 eller 1700 og derefter.

9. Lisbeth Mathiasdatter *1705 †efter 1710 født i Bryrup sogn.

Thyregod Børn i Thyregod af Barbara Melchiorsdatter *c1648 †1726 Thyregod, gift med degn i Thyregod Laurits Jensøn Holstebroe *cc1675 †1759 Thyregod (gift 3 gange)

0. Ingen børn

Handbjerg Børn i Handbjerg af Mette Melchiorsdatter †1732 Handbjerg og gift første gang 1682 med sognepræst i Handbjerg Chr. P. Holgaard †1695 Handbjerg. (Gift anden gang 1696 med efterfølgeren Thomas Henriksen Nyboe †1735 Handbjerg).

1. Anne Cathrine Christensdatter *1683 i Handbjerg

2. Margrethe Christensdatter *1684 i Handbjerg †1753 Ørslevkloster, gift med Poul Clausen Langemark †1740

3. Melchior Christensen *1685 i Handbjerg

4. Augustinus Christensen *1688 i Handbjerg

Oversigt: Mads Fritzbøger, Else Sørensen, Henrik P. Jensen, Villy M. Sorensen 2005


Skifte efter: Mathias Melchiorsen *c1662 †1709, herredsfoged i Tyrsting-Vrads herreder, boede i Velling
Dødsdato: 10. august 1709
Skiftforvalter: Herredsfoged Povel Pedersen
Herredsskriver: Simon Pedersen
Dato: Dette dokument: 24-26. april 1710
Registrering: 7. oktober 1709
Stævning og varsel på Viborg Landsting: 19. februar 1710
Landstingsstævning læst på herredstinget: 5. marts 1710
Landstingsdommere: Christopher Bartholin til Kaas
Hans Lange, Asmild Kloster
Mathias Povelsen til Søbyegard
Thøger Reinberg til Ristrup
Landstingsstævnere: Lauritz Christensen, Viborg
Peder Lauritzen, Viborg
Registrering: 7. okt. 1709
foretaget af Monsr Hem. Justsøn, fuldmægtig for amtmanden
Laurs Jepsen, Velling
Niels Laursen, Velling
Mads Andersen, Velling
Anders Nielsen, Kolben
Arvinger: Enken Maren Dynesdatter *c1656 †1716, lovværge Mouritz Christensen Mojer [Mejer], præst i Vinding
Børn:
Melchior Matthisen, sin egen værge
Catrine Marie Mathiasdatter, hendes mand Johannes Werdell degn i Hatting
Christense Mathiasdatter, hendes mand Søren Pedersen i Bryrup mølle
Dines Mathiasen, 19 år fraværende i kongens tjeneste, Thomas Nyboe præst i Handberg
Marie Mathiasdatter 12 år, Laurs Jensen Holstebroe degn i Thyregod
Elisaheth Mathiasdatter 4 år, Søren Pedersen i Bryrup mølle
(for de to sidste havde udskriftet Melchiorsdatter, dette er rettet).
Udskrift: Ejnar Bjerre, Thyregod
[udskriftet er ualmindelig bogstav-nøjagtigt, Villy M. Sorensen]


De første linier i skiftet


Skifte efter herredsfoged i Tyrsting-Vrads Mathias Melchiorsen i Vinding 1710

[Første tre foliosider]
Anno 1710, dend 24de, 25de, og 26de Aprilis
Comparerede udi afgangne Mathias Melchiorsen, forrige Herritz Foget i Tørsting Wrads Herredt, Hans eftterladte Stærfboe udi Welling i Thørsting Herredt, Høyædle og Welbaarne Jørgen Grabov, Kongl. Maysts Høybetroede EstatsRaad og Amtmand over Skanderborrig og Aakiær Amter paa hans Weigne som Skiftes Forvaldter, eftter Skrifttelig Begiæring Dato 23. Aprilis 1710, Povel Pedersen Kong. Maysts Herritz Foget i Thørsting Wradtz Herridt, tillige med Kongl. Maysts Herritz=Skriver i bemte Herreder Simon Pedersøn, for eftter Vedkommendes indstændige Begiæring at bringe Skifte og Liqvidation imellem bemte den Sa. Mands efterladte Encke, Arfvinger og Creditorer til Endskab, efter videre der om udstædede Proclama af Nørre Jyllands Landsting den 19de Februarij 1710, Som nu blef læst og paaskreven, og lyder saaleedes:

-Christopher Bartholin til Kaas, Kong. Maytst Estats Justitz og Cancellie Raad, Hans Lange til Asmild=Closter, Høteste bemte Kongl. Maytst Justitz=Raad, Mathias Povelsen til Søbyegaard meer aller høyeste bemte Kongl. Maytst Justitz=Raad og Thøger Reinberg til Ristrup, samptlige Lands=Dommere udi Nørre Jylland, giøre witterligt at Aar 1710 Onsdagen den 19de Februarii for Retten paa Nørre Jyllands Landsting fremkom Lauritz Christensen og Peder Lauritzen begge af Wiborg, som her i Dag, Stæfnet og Warsel gaf alle afgangne Mathias Melchiorsen, forrige Herritz=Foget udi Tørsting=Wradts Herredt, som boede og døde i Welling Bye i bem.te Tørsting Vradtz Herredt, Aarhuus Stift, Skanderborrig Amt, Bryrup Sogn, hans eftterladte Arfvinger, Creditorer og Debitorer, enten de findes inden eller uden Lands, Enckerne med deres Laugværge, og de umyndige med deres Formyndere, for at møede til Skiftte og Deeling, som Rættens Middel agter at lade holde udi Stærfboen i bemte Wellingbye den 24de Aprilis førstkommende. Hvor da enhver der Krauf og Fordring kand angive. In Cujus rei tetimonium Sigilla nostra, præsentibus in Ferius impressa: -
[fire Segl]
Læst for Rætten paa Thørsting Wradtz Herridtz Ting Onsdagen den 5te Martii 1710.

Og vare overværende paa Encken den dydædle Matrone Maren Dynesdatters Weigne, hendes tiltagne Laugværge, ærværdig hæderlig og vellærde Mand Hr. Mouritz Christensen Mojer, Sogne Præst til Vinding med sine Annexer, paa den eene og den Sl. Mands eftterlatte Børn, Nemlig Melchior Matthisen, som er hans eigen Værge eftter Loven, Monsr Johannes Werdell, Degn i Hatting paa sin Kiæriste Catrinæ Mariæ Mathisdaatter og Sørren Pedersen i Bryrup Mølle paa sin Hustru Christentze Mathisdatter deres Weigne, saa Welsom ærværdig hæderlig og wellærde Mand Hr. Thomas Nyeboe, Sognepræst til Handberg Sogn, som Formynder og Curator paa den fraværende Dines Mathisen, som berettes at være i Hans Maysts Tieniste, hans Weigne, af Alder 19 Aar, Item Monsr Laurs Jensen Holstebroe, Degn i Thyregoed, som Formynder paa Marie Mathiasdatter, af Alder 12 Aar, og Sørren Pedersen i Bryrup Mølle paa Elisabeth Mathiasdatter 4 Aar gammel, som Formynder, deres Weigne.- Og blef da først fremviist den over Stærfboen straxen eftter den Salig Mands Død den 10de Augusti 1709, af Velbaarne Hr. Estats=Raad og Amtmand Jürgen Grabov, Hans da beskickede Fuldmægtig Monsr Hem. Justsøn tillige med tvende Dannemænd Naunl. Laurs Jepsen og Mads Andersen, begge af Welling, forfattede Registrering og Forseigling, sampt der eftter den 7de Octobr. samme Aar, af Høybemte Hr. Estatz=Raad og Amptmands Fuldmægtig Sr Daniel Philip Rask, med sine til sig tagne Dannemænd, Nemlig Lauritz Jepsen i Welling, Niels Laursen, Mads Andersen ibidem, og Anders Nielsen i Kolben, deres giorde Vorderings Forretning, eftter omrørte Registerings Formelding, ofver Stærfboens befindende Middel og Formue, hvilcke er af Indhold, som følger:

Udi et Kammer i den Wester Ende af Stue=Huuset
    Rdl. Mark Skilling
1 gl. Fyrsæng uden Himmel med Ege Stolper der for til en Sæng - 3 -
4re Støcher blaa hiemgiort Rask og en Kappe af samme Slags - 4 -
No. 1: 1 blaa stribet Bo[l]ster Underdyne 2 - -
No. 2: 1 hiemgiort Olmerdugs Overyne med røde og blaa Striber - 5 -
No. 3: 1 Hvid Bolster Hovedt Pude - 4 -
No 4re 1 Hiemgiort Olmerdugs Hovepude med grønne Striber udj - 1 4
1 Par Blaargarns Lagener af toe Bredder - 3 -
1 Hørgarns Pudeva[a]r - 2 2

o.s.v.


Skøde fra: Dinus Mathiesen i Velling med flere
Skøde til: Melchior Mathiesen, Flyegård (ikke i TRAP) i Velling
Dato: 19. februar 1720
Tinglyst: 19. april 1720
Notits: Usædvanligt skøde. Det er samtidig en arveopdeling.
Arv: Disse gårde var del af arven efter faderen Mathias Melchiorsen ved skiftet 1710. Den 30 oktober 1713 har sønnen, Melchior Mathiesen, købt disse gårde af sin mor, Maren Dinusdatter *c1656 †1716, med sine søskendes viden. Han forpligtede sig til at betale hans bror og svoger deres andele. Da Melchior ikke fik betalt, blev skødet ikke udstedt. Da moderen nu er død, før hun fik hendes betaling (anderledes udtrykt, Melchior tog gårdene, men "glemte" at betale) bliver denne jo en del af arven til de andre søskende. Denne arv er nu blevet betalt - beløbet er ikke angivet - af Melchior Mathiesen. Dermed kan han få skøde på gårdene og formelt sælge dem videre. Man ser, at denne arvestrid vel ikke er gået helt fredeligt, for lovværgerne fra 1710 må igen indfinde sig i Velling delvis langvejs fra.
Værgerne må engang til til Velling en måned efter, da gårdene skødes til Palle Møller (se dette skøde).
Værgeunderskrifter: Fra skiftet 1710 efter Mathias Melchiorsen (det går om arven):
Lauridtz Jensen Holstebroe, værge for Marie Mathiasdatter 22 år søster til Melchior
Johannes Verdel, værge for hans kone Catrine Marie Mathiasdatter søster til Melchior
Dinus Mathiesen, bror til Melchior
Søren Pedersen Møller Bryrup mølle, værge for hans kone Christense Mathiasdatter, søster til Melchior
Vidner: Henrick Fischer Høelersmed, Nim Mølle. (Muligvis fejllæst, han skulle være i Nørre Mølle, Bryrup. Han smeder høleer, eller hjoller).
Christen Sørensen Langballe, Langballe (senere Skjærlund, Brande).
Gårde: 1 gård før beboet Peder Pedersen, så herredsfoged Mathias Melchiorsen, nu Melchior Mathiesen i Velling, Hartkorn 2 1 2 1 og skov 2 alb skylder 1 ørte Rug, 1 ørte byg, 1 Sviin, 1 f Giesterij.

1 gård Jens Pedersen har beboet (før herredsfogeden, som drev de to gårde sammen) i Velling, Hartkorn 2 2 2 0 og skov 2 alb skylder 1 ørte byg, 1 ørte Havre, 1 Sviin når der findes olden.

1 gård i Arreskov, Nørre Snede, Niels Nielsen før, nu Eske Nielsen og Jens Pedersen Hartkorn 3 1 0 2. Skylder halvanden ørte rug 11 skp Malt, 1 Sviin 1 lam 1 Gås 1 Daler Penge.
Kilde: Viborg Landstings Skøde og Pante Protokol 1720, Kopibog No 135, fs 525
Udskrift: Villy M. Sorensen, 1990

Dinus Mathiesen udj Velling med fleere deres Skiøde til Melchoir Mathiesen, Paa noget Jordegods, Dateret Velling 19 Febr: 1720

No 4. Kiendes Vi underskrefne Dinus Mathiesen udj Velling, Laurids Jensen Sogne Degen til Tymgaard [Thyregod] Meenighed Johannes Werdet Sogne Degn, til Hatting Sogn og Søren Pedersen i Bryerup Mølle at saa som Velfornemme Melchior Mathiesen i Velling haver d: 30 Octobr. Ao 1713 med Vor Videnskab og samtycke sluttet Kiøb med sin Moder den Hæderbaaren Matrone Maren Dinusdatter og os om ald det øfrige af hands paa boende Gaard I Velling og Arreschou, som hans Sal: Fader Mathias Melchiorsen fordum Herretsfoged i Tørsting Wrads Herredt paa boede og Eiede og fornte hans Søn Melchior Mathiesen icke Arveligen var tilfalden, og hand haver tilforpligtet sig at betale til sin Broder og Svoger paa deres Myndlingers Vegne de Penge som efter Skifte brefvet af d: 26 April Ao 1710 dennem Var berettiget i Gaarden, og meerbemt Melchior Mathiesen nu haver til Vedkommende uibetalt de Accorderede Penge og Velbemte hans Moder for nogen tiid siden Ved Døden er afgangen før den hende belovede Betalning var præsteret og skiødet af hende udfærdiget Saa efter Slig beskaffenhed og til at efterkomme dend Sal. Mathrones og Vor Eget Løfte tilskiøde Vii hendes Arf: meerbemte Melchior Mathiesen og hans Arf: fornefnte Eyendomme som er fornte bundegaard, [...] i Velling i Tørsting herret som Peder Pedersen før Sal: Herretzfogden Mathias Melchiorsensn tiid paaboede og skylder aar:, 1 ørte Rug, 1 ørte byg, 1 Sviin, 1 f Giesterij og i Matriculen anslagen for 2 Td 1 Skp 2 F 1 alb og Skoven 2 alb Hk Item een Half Gaard bete Velling Bye, som Jens Pedersen haver beboet skylder Aarl: 1 ørte byg 1 ørte Havre, 1 Sviin naar olden er og i Matriculen anslagen til 2 Td. 2 Skp: 2 F: Hkorn og Skoven 2 alb: Hk: saa Vel som og een Gaard i Wrads herredt i Nørre Snede Sogn, Arreschou Bye som Niels Niels: haver beboet og nu af Eske Nielsen og Jens Peder: beboes skylder aarl: halfanden ørte Rug 11 Skp Malt, 1 Sviin 1 lam 1 Gaas 1 Daller Penge og udj landmaalingens Matricul anslagen for 3 Td 1 Skp og 2 alb hk:, med ald dens Herlighed og tilleg, af Huuse og Bygning, Skou og Marck, Agger og Eng fiskerie og Fiskevand Heede og Liungslet, Tørvegrofft og fædrift som dertil ligger og haver lagt Veret brugt og med rette bør at tillige, inden Marckeskiæl og uden for, som meerbete Melchior Mathiesen og hans Arf: til Evindel: Eye maa have, Nyde, bruge og beholde og sig saa nøtig giøre, som hand og de best Ved og kand og kiendes Vii for Os og Vedkommende, samt deres og Vores Arf: aldeeles ingen meere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller i bete BøndeGaarder og Eyendomme og dens tilligende Herlighed og Rettighed i nogen maader, Men bepligte og forbinder os og vores Arf: at frj frelse Hiemle og fuldkommen tilstaa meer bete Melchior Mathisen og hans Arf det alt sammen som forskrefvet staar for hver Mands tiltale og skulde det skee at disse Gaarder og Ejendomme eller noget af deres tilleg og Rettighed blef Melchior Mathiesen eller hans Arf: for nogen Vandhiemels skyld fra Vunden, saa bepligte Vii os og Vores Arf 6 Ugger der efter at forskaffe hannem eller hans Arf: eller hvem hand samme gaarder og Ejendomme afhender og overlader, ligesaa Goede og belejlige Gaarder og Ejendomme igien og holde hannem og hans Arf: aldeeles skadesløs, til u=Ryggel: bekræftelse, haver dette skiøde under skrefven og med Vores Zignete bekræfter, og Venl: ombedet Henrick Fisker Høelersmed i Nim Mølle {muligvis fejllæst for Nr. Mølle} og Christen Sørensen Langballe med Os til Vitterlighed at underskrifve og forpligte.
    Datum Velling d 19 Febr. Ao 1720
       Lauridtz Jensen Holstbroe LS
       Johannes Verdel LS
       Dinus Mathiesen LS
       Søren Pedersen Møller LS
    Til Vitterlighed efter begiering
       Hendrick Fischer LS
       Christen Sørensen Langballe LS


Skøde fra: Melchior Mathiesen, Flyegård (ikke i TRAP) i Velling
Skøde til: Palle Møller †1757 forpagter på Holgaard (? Hvolgaard, Langskov sogn, nær Tørring)
Havde en hjollefabrik (fremstillede høleer, skæreknive, søm etc, se også vidnet på skødet fra den 19. februar 1720 Henrik Fisker som er høelersmed)
Senere 1730 med kobberværk med 70-100 mand beskæftiget.
Dato: 22. marts 1720
Tinglyst: 19. april 1720
Vidner: Fra skiftet 1710 efter Mathias Melchiorsen (det går om arv, se skødet fra den 19. februar 1720):
Lauridtz Jensen Holstebroe, værge for Marie Mathiasdatter 22 år søster til Melchior
Johannes Verdel, værge for hans kone Catrine Marie Mathiasdatter søster til Melchior
Dinus Mathiesen, bror til Melchior
Søren Pedersen Møller Bryrup mølle, værge for hans kone Christense Mathiasdattersøster til Melchior
Gårde: 1 gård før beboet Peder Pedersen, så herredsfoged Mathias Melchiorsen, nu Melchior Mathiesen i Velling, Hartkorn 2 1 2 1 og skov 2 alb skylder 1 ørte Rug, 1 ørte byg, 1 Sviin, 1 f Giesterij.

1 gård Jens Pedersen har beboet (før herredsfogeden kom, der drev begge gårde sammen) i Velling, Hartkorn 2 2 2 0 og skov 2 alb skylder 1 ørte byg, 1 ørte Havre, 1 Sviin når der findes olden.

1 gård i Arreskov, Nørre Snede, Niels Nielsen før, nu Eske Nielsen og Jens Pedersen Hartkorn 3 1 0 2. Skylder 1½ ørte rug 11 skp Malt, 1 Sviin 1 lam 1 Gås 1 Daler Penge. (En fjerdedel af denne gård ligger øde).
Frist: Gården i Velling, som Melchior Mathiesen bor på, skal rømmes af ham til den 1. maj 1720. De fælles rugmarker med den anden gård skal tilhøre Palle Møller. Gården sælges uden inventar. Skatten af bøndergodset i Velling betaler Melchior indtil 31. marts. Den udestående skat på den øde fjerdedel af gården i Arreskov betaler Melchior. Hvis de to bønder i Arreskov skylder noget i skat efter 31. marts, skal de betale det til Palle Møller.
Kilde: Viborg Landstings Skøde og Pante Protokol 1720, Kopibog No 135, fs 525
Udskrift: Villy M. Sorensen, 1990

Melchoir Mathiesen i Velling hans Skiøde til Palle Møller paa fornt [i skødet No. 4 ovenfor] Jordegods, Dat Velling d. 22 Martij 1720

No 5. Kiendes Jeg underskrefen Melchior Mathiesen Flyegaard i Velling at ieg haver fra mig og mine Arf: Solt og af hender til Edel og Høyagtbaare Palle Møller forpagter paa Holgaard og hans Arf: efterskrefen mine bønderGaarder og Eiendomme Nemb: Min Paaboende Gaard [..] i Velling Bye i Tørsting herredt Som Min Sal: fader Mathis Melchiorsen fordum Herret foged i Tørsting Vrads herredt possederede og beboede, og Peder Pedersen før hans tiid hafde i Fæste, som skylder Aarl: 1 ørte Rug, 1 ørte byg, 1 Sviin, 1 F: Giesterij, og i Matriculen Anslagen for 2 Td 1 Skp 2 F 1 alb Skou 2 alb Item een Halfgaard i bete Velling Bye, Som Jens Pedersen før min Sal: faders tiid haver paaboet skylder Aarl: 1 ørte byg, 1 ørte Havre, 1 Sviin naar olden er og i Matriculen Anslagen til 2 Td 2 Skp 2 F Skou 2 alb: Saa Vel som og Min gaard [..] i Wrads heret i Nør sneede Sogn, Arredschou Bye, som Jens Nielsen havde paaboet og nu af Eske Nielsen og Jens Peder: beboes skylder Aarl: 1½ ørte Rug 11 Skp Malt, 1 Sviin 1 lam 1 Gaas 1 daller og i Landmaallingens Matricul Anslagen for 3 Td 1 Skp og 2 alb Hk: og som Palle Møller hafver efter min nøje med reede Penge betalt mig forskrefen Gaarde og Eyendomme Saa Skiøder og afhender ieg hermed fra mig og mine Arf: til Velbete Palle Møller og has Arf: samme Mine Bøndergaarder og Ejendommer, med ald dens Herligheder og Rette tilleg af Huuse og Bygning, Skou og March, Agger og Eng Fiskerje og Fiskevand, Heede og Liungslet, Tørvegrofft og fæedrift som der tilligger og haver lagt, og Veret brugt, og med Rette bør at tillegge, inden Marckeskiel og uden for, som Velbete Palle Møller og hans Arf: til Evindel: og u=igienkaldel: possession, Maa have, Nyde bruge og beholde og sig saa nøttig Giøre, som hand og de best Veed og kand, og kiender ieg for mig og mine Arf: at Vii aldeeles ingen meere Lod, Deel, Ret eller Rettighed haver til eller i bete bønderGaarder og Eyendommer og deres tilligende Herlighed og Rettighed i Nogen Maader, Men ieg bepligte og forbinde mig og mine Arf: at frj frelse hiemle og fuldkommen tilstaae meerbte Palle Møller og hans Arf: det aldt sammen som for skrefvet staar for hver Mands prætension og tiltale, og om saa skeede, at disse Gaarder og Eyendomme eller noget af deres tilleg, Herlighed og Rettighed blef forskrefne Palle Møller eller hans Arf: for min Vanhiemmels skyld fra Vunden, da bepligter ieg og mine Arf 6 ugger der efter at forskaffe hannem eller dennem eller hvem hand samme Gaarder og Ejendomme igien og saaleedes holde hannem og hans Arf: aldeles skadesløs, Rugheder [rugmarker] som er lagt til begge Gaarder og Steder i Velling, skal Palle Møller i Kiøbet tilhøre, men ey noget Viedere Inventarium, Vere hvo den forskaffer hand self og samme paa Egen bekostning lader dyrche, og skal ieg Gaarden som ieg nu i Velling paaboer til 1 Maij Nestkommende Qvitere og frafløtte, og hvis deri findes noget fast efterlade, og der for uden have Goed og sum med Ild og Lius, som ieg Vil Ansvare, og intet efter denne dag af Gaardens tilde, Skou og Skouspartere hugge, eller hugge lade, Skatter af ald bøndergodset i Velling skal ieg betale saa og ald den Restante som er paa den øde 4de Part i Arreschou til denne Maaneds udgang, Men hvis de tvende bønder paa Gaarden i forbete Arreschou noget skulle restere af deres Skatter, betaler de det self og hvad Restanzer der findes til hos bonden skal Palle Møller tilhøre. Til u=Ryggel: bekræftelse, haver ieg dette mit Skiøde med Egen Haand underskrefvet og forseiglet, og Venl: ombedet Min kiere Broder Dinus Mathiesen, og Min Elskel: Svoger Johannes Nicolaj Verdell Sogne Degn til Hatting, Laurids Jensen Holstbroe Sogne Degn til Tyregaard og Søren Pedersen i Bryrup Mølle Med mig til Vitterlighed og ydermeer bekræftelse at underskrifve og forseigle.
    Datum Velling den 22. Martij Ao 1720
       M: M: Flyegaard LS
       Lauridtz Jensen Holstbroe LS
       Johannes Verdel LS
       Dinus Mathiesen LS
       Søren Pedersen Møller LS