Ondemosen udstykket, Thyregod mark, 1832

Sidst opdateret: 19. maj 2005

Udstykning: Ondemosen, Thyregod mark
Dato: 11. februar 1832
Tinglyst: 9. januar 1835
Lodsejere: Christen Larsen.
Søren Bertelsen,
A.N. Kartborg (C. A. Thyregods far)
Morten Poulsen,
Jens N. Søehale,
Christen Madsen
Hans Bering (Degnen i Thyregod)
J. Jakob Gotfredsen
Søren Jensen
Jens Jensen, Skovlund, der ikke underskriver


Hovedinhold:

Mosen deles op i 11 skifter, for at den ikke ved vild gravning skal blive "ruineret"


Ondemosen udstykkes

Schifter. 1832. Falkenskiold.
Aar 1832 den 11 Februari vare undertegnede Mads Iversen, Niels Madsen, Jens Jensen, Christen Larsen, Søren Bertelsen, Anders Nielsen Kartborg, Morten Poulsen, Jens Nielsen Søehale, Christen Madsen Handrup, Hans Bering, Johan Jacob Godfredsen og Søren Jensen Hovedskov - samtlige beboere i Thyregod By og Sogn udi Vejle Amt - formsamlede for i Enighed at dele den til Thyregod By til fælles Gravning udlagte Klynemose, Ondemose kaldet, der er beliggende i den søndre Side af Thyregod Byes Mark langs med Dørken Byes Mose eller Markeskiel, - da det er ind- lysende, at Mosen formedelst den fælles Gravning inden kort tid vil blive ruineret.
    Ved denne Forretning var tilstede Sognefoged Christian Christensen og Gaardmand Christen Jakobsen, begge af Dørken, som Syns- og Grandskningsmænd, og blev Skiellene i deres Overværelse, satte tværs over Mosen efter Dørken Byes Markeskiel paa søndre Side, i Nord til Niels Madsens og Jens Jensens Hede, hvor enhver maa grave saa langt op, som der findes forsvarlig Klyne dyb Mor eller Klynejord.

    Delingen blev da saaledes:

1. Mads Iversen faaer en Lod fra østre Ende, som begynder list vesten for Dørken Kirkevej, circa 80 Alen lang i Vest.
2. Niels Madsen tager derfra sit hele Lod, circa 160 Alen lang i Vest. Dernæst faaer Mads Iversen igjen en Lod vesten for Niels Madsen i det smale af Mosen, circa 170 Alen lang i vester; af Mads Iversens lod faaer Peder hansen som Ejer af Parcellen No 2 circa 84 Alen fra vester Ende ved Jens Jensens Lod.-
3. Jens Jensen faaer derfra sin Lod i Resten af det smale og siden i det bredere, ialt circa 300 Alen lang i Vester.-
4. Christen Larsen og Søren Bertelsen faaer derefter en Lod, som de deler immels sig efter egen Overenskomst, ialt omtrendt 95 Alen lang i Vester.-
5 Anders N. Kartborg faaer saa sin Lod, cirka 70 Alen lang i Vester.
6. Morten Poulsen derefter sin Lod, cirka 70 Alen lang i Vester.
7. Jens Nielsen Søehale dernæst sin Lod, cirka 70 Alen lang i Vester.
8. Christen Madsen Handrup faar derefter sin Lod, cirka 35 Alen lang i Vester.
9. Hans Bering dernæst sin Lod, cirka 35 Alen lang i Vester.
10. Johan Jacob Gotfredsen dernæst sin Lod, cirka 170 Alen lang i Vester.
11. Søren J Hovedskov derefter sin Lod, cirka 80 Alen lang i Vester.

Tillige blev i den Anledning sluttet følgende Bestemmelse:
1. At den Grøft, som er kastet igjennem Mosen i sidste Sommer skal oprenses saaledes, at det kan trække Vandet til 2 Alens Dybde midt i Mosen, som ansees at være i Morten Poulsens Lod, og skal denn Grøft aarlig oprenses, hvilket enhver Mand skal gjøre over sin Lod.-
2. Fra Christen Larsens Lod og indtil den gamle Vej ud af Mosen skal være en Vej langs om med den nordre Side af Mosen imellem samme og Jens Jensens Hede, hvilken Vej hver Mand jævner og vedligeholder tilbørlig over sin Lod.-
3. Den gamle Vej vedligeholdes af samtlig Byens Beboere ligesom forhen.-

Saaledes haver vi i al Enighed indgaaet denne Forening, hvilket skal holdes af os og vore Efterkommere, og bekræftes samme herved med samtliges Underskrift.

Thyregod den 11 Februari 1832.

Mads Iversen. Niels Madsen. Jens Jensen.

Christen Larsen. Søren Bertelsen, A.N. Kartborg
med ført Pen.        med ført Pen.

Morten Poulsen, Jens N. Søehale, Christen Madsen
med ført Pen.       med ført Pen.

Hans Bering J. Jakob Gotfredsen, Søren Jensen
             med ført Pen.

Som overværende Syns- og Grandskningsmænd underskriver til Vitterlighed:
    Christen Christensen
    Christen Jakobsen.

Fremlagt og læst paa Nørvangs Tørild Herreders Ting den 9 Januar 1835 og indført i Skiøde- og Panteprotokol No 13 Fol. 518 og 19.
    Hersleb. Karbe.

Mig betalt 1 Rdl. " Sølv
Justitsfondet " 3 1/2
Er en Rigsbankdaler, En Mar,
Tre og en Halv Skilling Sølv.
    Hersleb.
Mig betalt
Tinglæsning -- 1 Rdl. Sølv
" " 15
Justitsfondet " 1 6
________
       1 Rdl 2 M 5
Er En Rigsbankdaler, To Mark,
Fem Skilling Sølv.-
    Karbe.
[paa bagsiden]
Betalt 2 Rbl 4 M Sølv
tilbage 7 S

Hans Christensen i Thyregod.
____________________________

Afskrift af Moseforeningen.