Ondemose skifte lejet, Thyregod mark, 1893

Sidst opdateret: 18. maj 2005

Lejekontrakt Moseskifte på 156 Alen x 11 1/2 Alen i Udemosen (før Ondemosen), Thyregod mark
Fra: Anders Kristoffersen, matr. 5b Thyregod
Til: Kjøbmand Hans Elias Hansen, Thyregod by
Dato: 24 sep. 1893
Løbetid: 49 år, fra 1893 til 1942
Pris: 150 kroner
Lodsejere nævnt: Anders Christoffersen matr. No. 5B
Peder Hansen af Lønå har skifte ved siden af

Lejekontrakt

oprettet mellem undertegnede saaledes Underskrevne Husmand Anders Kristoffersen af Thyregod By og Sogn bortlejer herved til Kjøbmand Hans Elias Hansen ligeledes af Thyregod et Stykke Mosejord fra den sig ifølge Skjøde af 31 December 1872 thinglæst 19 Februar 1875 tilhørende Ejendom Matr. n= 5b af Hartkorn " Td 3 Skp 3 Fjk 1 Album Gammelskat 10 Kr 48 Örer.- Det her udlejede Moseskifte er beliggende i den sakaldte Udmose i Matr. No 5 b og det har en Længde af 156 Alen og en Bredde helt igjennem af 11 1/2 Alen og det grændser mod Syd til Dørken Marskjel, mod Øst til Peter Hansens Skifte af Lønaa, mod Nord til Land og mod Vest til min egen Moselod.- Skifter er afsat ved tydelige Skjel og Skjellene ere paaviste.- I dette Moseskifte maa Lejetageren grave Brændsel og bortføre saa meget han lyster og vil i 49 Aar fra Dato at regne og han har til enhver Tid fri og uhindret Vejfart dertil og derfra ad den over min Mark gaaende Mosevej, saadan som den nu gaar lige forbi Bygningerne paa Matr No 5b og derfra lige mod Syd til Mosen. Vejens Vedligeholdelse er Lejetageren uvedkommende, men det bemærkes at Grunden og Græsningen tilhører mig eller Ejeren af Matr No 5b, at jeg eller Ejeren aarligt skal frede Brændselet i Tørringstiden indtil 1ste September, at dersom der tilsidst skulle mangle Liggeplads paa selve Skiftet da har Lejetageren eller Efterkommere Ret og Lov til at lægge Brændselet til Tørring længere indpaa min Mark dog saa nær ved Skiftet som muligt og jeg eller Ejeren har da samme Fredningspligt som ovenfor er nævnt, samt at Lejetageren har Fremligeret i Lejetiden.- For denne Lejerettighed har Lejetageren en Gang for alle betalt mig 150 Kr skriver Et Hundrede og Halvtreds Kroner og der er ingen aarlig Lejeafgift eller Grundskat betinget af Lejejorden.- Jeg Købmand Hans Elias Hansen af Thyregod tilstaar herved at have indgaaet paa oven- staaende Kontrakt og forpligter mig og Efterkommere til at holde os den efterretlig i alle den Ord og Punkter.- Forordningen af 25 Januar 1828 skal i Søgsmaals-Tilfælde være gjældende.-

Thyregod Mark. d 24 September 1893.

    Som Lejer     Som Ejer.
    Hans E. Hansen     Anders Christoffersen

Til Vitterlighed om Oplæsning rette Dato og Underskrift.
    Niels P. Nielsen
    N. Madsen