Skovlund, Thyregod i sne

Skovlund Stuehus, Thyregod, 2004 i sne
Skovlund Stuehus, Thyregod, 2004 i sne